Before-afterDoctor: Dr. Benkó Csaba, Technician: Indepen-dent Óvár Team


Doctor: Dr. Benkó Csaba, Technician: Indepen-dent Óvár Team


Doctor: Dr. Benkó Csaba, Technician: Indepen-dent Óvár Team


Doctor: Dr. Kőrösi Ferenc, Technician: Indepen-dent Óvár Team


Doctor: Dr. Kőrösi Ferenc, Technician: Indepen-dent Óvár Team